Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.

Μελενίκου 30, Βούλγαρη

Τ.Κ. 542 48 Θεσσαλονίκη Μετάβαση στο DriveMe.gr


Τηλ.: 2310 329335-6
Fax: 2310 329336

edevelop@otenet.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή έχει θέσει τη βελτίωση της ποιότητας ως κυρίαρχο στόχο μέσα από τον οποίο επιθυμεί να ικανοποιήσει κάθε άλλο επιχειρηματικό στόχο.

tuv certification iso 9001

 

Πιστοποίηση
ISO 9001

 

Η ιστοσελίδα αυτή συμμορφώνεται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα και οδηγίες

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. PDFΕκτύπωση

Προκειμένου να παρέχεται πρόσβαση στην πληροφορία και στις υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού σε όλους, είναι σημαντικό οι κατασκευαστές διαδικτυακών τόπων να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό - W3C (ελληνικό Γραφείο) και την Πρωτοβουλία Προσβάσιμου Περιεχομένου.

Η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής, με βάση τα σύγχρονα δεδομένα, παρέχει τη μέγιστη δυνατή προσβασιμότητα, καθότι συμμορφώνεται πλήρως με διεθνώς καθιερωμένα πρότυπα προσβασιμότητας:

XHTML

Η XHTML 1.0 είναι μια γλώσσα επισημείωσης, η οποία συνδυάζει τα πολύ γνωστά χαρακτηριστικά της HTML με την ισχύ της XML. Η πιστοποίηση επικύρωσης της γραμματικής της XHTML 1.0 σύμφωνα με το τύπο εγγράφου (DTD) XHTML 1.0 Transitional σημαίνει ότι η σύνταξη και η γραμματική της XHTML στην ιστοσελίδα αυτή είναι σύμφωνη με τα πρότυπα που έχει ορίσει η Κοινοπραξία για τον Παγκόσμιο Ιστό (W3C) και ότι το περιεχόμενο παρουσιάζεται με τον ίδιο τρόπο από όλους τους πλοηγούς που ακολουθούν αυτές τις προδιαγραφές.

CSS

Τα φύλλα διαμόρφωσης (CSS ) είναι ένας απλός μηχανισμός προσθήκης στυλ (για παράδειγμα γραμματοσειρές, χρώματα, αποστάσεις γραμμών) σε έγγραφα του Παγκοσμίου Ιστού. Η πιστοποίηση επικύρωσης της γραμματικής των φύλλων διαμόρφωσης επιπέδου 2 σημαίνει ότι η σύνταξη και η γραμματική των φύλλων διαμόρφωσης στην ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής είναι σύμφωνη με τα πρότυπα που έχει ορίσει η Κοινοπραξία για τον Παγκόσμιο Ιστό και ότι το περιεχόμενο παρουσιάζεται με τον ίδιο τρόπο από όλους τους πλοηγούς που ακολουθούν αυτές τις προδιαγραφές.

WCAG

Η συμμόρφωση με τις οδηγίες για την προσβασιμότητα του Περιεχομένου για τον Παγκόσμιο Ιστό της Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό (W3C) προσδιορίζεται σε τρία επίπεδα: Α, ΑΑ και ΑΑΑ (αναλόγως με το ποιοι ορισμοί ελέγχου ικανοποιούνται και την προτεραιότητα αυτών). Συμμόρφωση Επιπέδου "Τριπλό Α" σημαίνει ότι όλοι οι ορισμοί ελέγχου Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ικανοποιούνται. H ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής έχει επικυρωμένο (από το αυτοματοποιημένο εργαλείο Total Validator) επίπεδο συμμόρφωσης "Τριπλό Α", το οποίο σημαίνει ότι όλοι οι χρήστες, και ανεξαρτήτως αναπηρίας, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής. Το επίπεδο ΑΑΑ διασφαλίζει την οριζόντια ένταξη της αρχής της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

Προσβάσιμο Ψηφιακό περιεχόμενο
Για τη μέγιστη προσβασιμότητα, η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής εξασφαλίζει και την προσβασιμότητα σε μη-HTML περιεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων αρχείων PDF, Microsoft Word, PowerPoint, Excel, κλπ. Εκτός από τις άλλες αρχές, που έχουν αναφερθεί εδώ, τα αρχεία PDF και άλλα μη-HTML περιεχόμενα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμα. Τα αρχεία PDF περιέχουν μια σειρά από ετικέτες (tags), ώστε να γίνουν πιο προσβάσιμα. Για παράδειγμα, ένα αρχείο PDF με ετικέτες δεν φαίνεται διαφορετικό, αλλά είναι σχεδόν πάντα πιο προσβάσιμο για κάποιον που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης. Επίσης, σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιείται HTML και άλλες εναλλακτικές μορφές , πχ. σε μορφή ήχου.

Επικύρωση - Πιστοποίηση
Η επικύρωση της προσβασιμότητας της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής έχει διασφαλιστεί μέσα από μια σειρά συγκεκριμένων βημάτων και ελέγχων που υιοθετούνται από την Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού. Μερικές από τις πιο σημαντικές μεθόδους επικύρωσης που χρησιμοποιήθηκαν παρατίθενται στην συνέχεια.
  • Επικύρωση της σύνταξης της γλώσσας επισημείωσης XHTML (με χρήση της υπηρεσίας επικύρωσης της επισημείωσης του W3C). 
  • Επικύρωση των φύλλων διαμόρφωσης CSS (με χρήση της υπηρεσίας επικύρωσης των φύλλων διαμόρφωσης του W3C). 
  • Επικύρωση συμμόρφωσης με τις οδηγίες WCAG 2.0 στο ανώτατο επίπεδοι ΑΑΑ, μέσω της χρήση πολλαπλών αυτοματοποιημένων εργαλείων επικύρωσης της προσβασιμότητας (πχ. βλ. TotalValidator). 
  • Αυτοψία από εμπειρογνώμονες προσβασιμότητας.
  • Έλεγχος σε συνεργασία με αντιπροσωπευτικούς χρήστες

© 2009 Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή - Λάμπρος Νικολαϊδης Α.Ε.